Podmínky ochrany osobních údajů – GDPR Ke stažení ve formátu PDF

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl.4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je DALEO TECH s.r.o., IČ: 28712935 se sídlem Bezručova 795/2, 40001 Ústí nad Labem (dále jen „správce“)
 2. Kontaktní údaje správce:
  Bezručova 795/2, 40001 Ústí nad Labem
  tel. 602411192, email: info@daleo-tech.cz
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované fyzické osobě, identifikovanou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, lokační údaje, identifikační číslo, síťový identifikátor.

II. Zdroje a kategorie/rozsah zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy a to:
  Jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní číslo, email, číslo bankovního účtu.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, datum narození, adresa a kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
 3. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické podobě.

IV. Doba uchovávání osobních údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem (po dobu 10let od ukončení smluvního vztahu)
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží či služeb
  • podílející se na servisu a reklamaci zboží
  • zajišťující služby provozování www stránek a další služby s provozováním www stránek

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům
  • právo opravy osobních údajů dle čl. 16 GDPR
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení (hesla, omezení přístupu, uzamčené místnosti pro uchovávání osobních údajů).
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce o podmínkách ochrany osobních údajů.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi těchto podmínek na Vaši emailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018